1. Dowód Osobisty lub Paszport.

2. Numer Księgi Wieczystej.

3. Akt Notarialny lub inny dokument stwierdzający własność.

4. W przypadku nowego przyłącza protokół odbioru przyłącza oraz oświadczenie Geodety o dokonaniu pomiaru.

OGLOSZENIE V2Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy informuje, iż z dniem 01.01.2017 roku zostaje zlikwidowana kasa Zakładu.

W związku z tym inkasent nie będzie pobierał opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, a wpłaty należy uiszczać za pośrednictwem banku/urzędów pocztowych.

W Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat.