1. Dowód Osobisty lub Paszport.

2. Numer Księgi Wieczystej.

3. Akt Notarialny lub inny dokument stwierdzający własność.

4. W przypadku nowego przyłącza protokół odbioru przyłącza oraz oświadczenie Geodety o dokonaniu pomiaru.