Brzeźnica, dnia 21.04.2023r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiejogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00152623/01 z dnia  27.03.2023r.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gminny zakład Usługowy w Brzeźnicy , ul. Rynek 5, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

 w kryterium

Cena ofert

Liczba pkt

w kryterium

              Okres rękojmi

Suma punktów

uzyskanych

przez ofertę we

wszystkich kryteriach

1.      

Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

ul. Podlesie 3

32-641 Przeciszów

46,37 pkt.

40,00 pkt.

86,37 pkt.

2.      

Ino-Kop Ściera Rafał,

Świnna Poręba 41

 34-106 Mucharz

48,86 pkt.

40,00 pkt.

88,86 pkt

3.      

EKOINSTAL Sp. Z O.O.

Ul. Przemysłowa 8

34-200 Sucha Beskidzka

30,57 pkt.

40,00 pkt.

70,57 pkt.

4.      

 P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp.j.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

37,79 pkt.

40,00 pkt.

77,79 pkt.

5.      

 Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, Roczyny, ul. Szkolna 37,

34-120 Andrychów

53,14 pkt.

40,00 pkt.

93,14 pkt.

6.      

GEM PIOTR MOMOT

ul. Podwale 49

34-114 Chrząstowice

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100 pkt.

7.      

HYDROWIT Władysław Witek

ul. Zadziele 182

34-114 Tłuczań

54,50 pkt.

40,00 pkt.

94,50 pkt.

8.      

Sztos Konrad Tuszewski

ul Leśna 42

34-114 Brzeźnica

41,45 pkt.

40,00 pkt.

81,45 pkt.

9.      

P.H.U. ZBis Zbigniew Grabowski

 Gołuchowice 104;

32- 052Radziszow

40,38 pkt.

28,57 pkt.

68,95 pkt.

 

  

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy GEM PIOTR MOMOT, ul. Podwale 49, 34-114 Chrząstowice z całkowitą ceną brutto 500 000,01 oraz 84 –miesięcznym okresem gwarancji.

 

 

Uzasadnienie wyboru

Uzasadnienie faktyczne: w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na podstawie zastosowanych kryteriów wyboru, oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą liczbę punktów. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

  Wojciech Spisak

Otrzymują:

1.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. https://www.gzu.brzeznica.eu

11.https://ezamowienia.gov.pl/

12. a/a

 

 


Brzeźnica, dnia 12.04.2023 r.

Zamawiający:

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy ul. Rynek 5

34-114 Brzeźnica

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej” – znak GZU.1

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Numer ofert

Wykonawca

Cena

Okres
rękojmi

1

Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch ul. Podlesie 3

32-641 Przeciszów

647.000,00

84 miesiące

2

 

Ino-Kop Ściera Rafał, Świnna Poręba 41 34-106 Mucharz

 

613.954,02

84 miesiące

3

 

EKOINSTAL Sp. Z O.O. Ul. Przemysłowa 8

34-200 Sucha Beskidzka

 

981 321,90

84 miesiące

4

 

P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp.j. ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

 

793.931,00

84 miesiące

5

 

Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

 

564 528,08

84 miesiące

6

 

GEM PIOTR MOMOT ul. Podwale 49

34-114 Chrząstowice

 

500 000,01

84 miesiące

7

 

HYDROWIT Władysław Witek ul. Zadziele 182 34-114 Tłuczań

 

550.424,35

84 miesiące

8

 

Sztos Konrad Tuszewski ul Leśna 42

34-114 Brzeźnica

 

723 768,90

84 miesiące

9

 

P.H.U. ZBis Zbigniew Grabowski Gołuchowice 104; 32- 052Radziszow

 

743 030,70

60 miesięcy

 

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 

 


GZU.1   Brzeźnica, dnia 11.04.2023 r.

                                                                                  

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej” ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 2023/BZP 00152623/01 z dnia  27.03.2023r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, ul. Rynek 2, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. GZU.1 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od  ul. Pałacowej do Wadowickiej” kwotę 800 000,00 zł  brutto.

 

                                                                                                            

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 

 


GZU.1 Brzeźnica, 11.04.2023r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień

publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny, którego przedmiotem jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”

Zamawiający, Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy informuje, iż do w/w postępowania

zostało złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone

odpowiedzi:

 

1. Jeżeli grunt rodzimy będzie się nadawał do wykorzystania na podsypki, zasypki i zasypanie

wykopu, to będziemy go mogli wykorzystać i zmniejszyć tym samym ilość gruntu odwożonego?


odp. 1

Jakość materiału na podsypki, zasypki i zasypywanie wykopu dopuszczona do stosowania została

określona w Projekcie Budowlanym, STWiORB oraz w przedmiarach robót załączonych do

niniejszego postępowania.

 

2. Jeżeli właściciele działek drogowych wyrażą zgodę na wykonanie kanalizacji rozkopem

zamiast przewiertem, to zamawiający dopuści takie rozwiązanie?


odp. 2

Przejście siecią KS pod drogą powiatową ul. Wadowicka musi zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Przejście pod drogą wewnętrzną należy wykonać zgodnie w dokumentacją projektową.

W przypadku propozycji zamiany musi zostać uzyskana pisemna zgoda Głównego Projektanta oraz

Inspektora Nadzoru.

 

3. Czy zamawiający dopuści zmiany materiałów, jeżeli ich zastosowanie nie wpłynie na

pogorszenie parametrów sieci kanalizacyjnej?


odp. 3

Niniejszą sieć KS należy wykonać zgodnie w dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie

materiałów równoważnych po uzyskaniu pisemnej zgody Głównego Projektanta oraz Inspektora

Nadzoru.

 

Wprowadzone odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ.

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostały opublikowane

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl oraz https://www.gzu.brzeznica.eu/index.php/przetargi-i-ogloszenia, na której zamieszczona jest SWZ.

 

 

 

Dyrektor

Gminny Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”.

 

Załączniki do pobrania : 

1. Treść Ogłoszenia >> pobierz

2. Załączniki oraz SWZ >> pobierz

 

 

 

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023r.

<< POBIERZ >>