Brzeźnica, dnia 19.01.2024r.

Zamawiający:

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy

ul. Rynek 5

34-114 Brzeźnica

 

ZP.GZU.2/2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompowniami i robotami powiązanymi w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka - ulice: Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa” – znak ZP.GZU.2/2023 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr Ogłoszenie nr 2023/BZP 00541609 z dnia 2023-12-08.

 Na podstawie art. 253 ust. 1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający – Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, ul. Rynek 5, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: GEM PIOTR MOMOT ul. Podwale 49  34-114 Chrząstowice

Cena brutto 3 349 700,41 słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 41/100

Kryterium okres gwarancji:  60 miesięcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, gwarancja – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający podaje punktację przyznaną w ofertach  w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

 w kryterium

Cena ofert

Liczba pkt

w kryterium gwarancja

Suma punktów

uzyskanych

przez ofertę we

wszystkich kryteriach

1.      

Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum: Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk

ul. Pod Kopcem 49; 34-100 Jaroszowice

oraz

Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak

ul. Szkolna 37, Roczyny, 34-120 Andrychów

41,39 pkt.

40,00 pkt.

81,39 pkt.

2.      

Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

ul. Podlesie 3

32-641 Przeciszów

57,52 pkt.

40,00 pkt.

97,52 pkt.

3.      

ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś-Cecot

ul. Plac Wolności 6/6

41-400 Mysłowice

54,70 pkt.

40,00 pkt.

94,70 pkt.

4.      

AQUA- System Sp. z o. o.

ul. Wincentego Witosa 118

43-300 Bielsko - Biała

46,08 pkt.

40,00 pkt.

86,08 pkt.

5.      

Konsorcjum Firm

Lider konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci Wodno – Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk

ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska

Partner konsorcjum:

OMEGA Zakład Sieci Wod.- Kan. Sp. z o. o.

ul. Cechowa 7 F, 30-614 Kraków

30,62 pkt.

40,00 pkt.

70,62 pkt.

6.      

HYDROWIT Władysław Witek

ul. Zadziele 182

34-114 Tłuczań

58,80 pkt.

40,00 pkt.

98,80 pkt.

7.      

Firma Budowlano – Usługowa WORWEX Krzysztof Worwa

32-436 Tokarnia 502

55,20 pkt.

40,00 pkt.

95,20 pkt.

8.      

Ino-Kop Ściera Rafał,

Świnna Poręba 41

 34-106 Mucharz

53,23 pkt.

40,00 pkt.

93,23 pkt.

9.      

GEM PIOTR MOMOT

ul. Podwale 49

34-114 Chrząstowice

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

10.   

Firma Produkcyjno-Usłogowo-Handlowa Pawlimex

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa

34,18 pkt.

40,00 pkt.

74,18 pkt.

11.   

WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

34-300 Żywiec

47,18 pkt.

40,00 pkt.

87,18 pkt.

12.   

Konsorcjum firm:

Lider: ADTransGrab Damian Grabowski

32-052 Radziszów, Gołuchowice 104

Członek konsorcjum: PIB Wrzoszczyk Grzegorz Wrzoszczyk

32-052 Radziszów, Rzozów 436

44,79 pkt.

40,00 pkt.

84,79 pkt.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w niniejszym postępowaniu.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

Wojciech  Spisak

 

 


ZP.GZU.2/2023 

Brzeźnica, dnia 08.01.2024r.

                                                                                  

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompowniami i robotami powiązanymi w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka -  ulice: Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowaogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00541609
z dnia  08.12.2023r.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, ul. Rynek 2, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak ZP.GZU.2/2023 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej
z przepompowniami i robotami powiązanymi w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka -  ulice: Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa
” kwotę 4 230 108,55 zł  brutto.

 

                                                                                                            

                                                                                                                  Dyrektor

Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 

 


 

PYTANIA I ODPWIEDZI NR 7 DO PRZETARGU

Brzeźnica, dnia 02.01.2024r.

 

Pytania i Odpowiedzi >> pobierz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6 DO PRZETARGU

 

Brzeźnica, dnia 28.12.2023r.

 

Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5 DO PRZETARGU

 

Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

Załącznik do pobrania >> pobierz

Brzeźnica, dnia 21.12.2023r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2,3,4 DO PRZETARGU

Brzeźnica, dnia 19.12.2023r.

 

Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

Załączniki do pobrania >> pobierz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka - ulice: Promowa, Wiślana, Zielona,
Spacerowa

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1 DO PRZETARGU

 

Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

Załącznik do pobrania >> pobierz

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brzeźnica, dnia 08.12.2023r.

 

 Ogłoszenie o Przetargu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka - ulice: Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa

 

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania :

1.  SWZ pobierz
2.  Załączniki od 1 do 9 pobierz

 

 

 

  


Brzeźnica, dnia 21.04.2023r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiejogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00152623/01 z dnia  27.03.2023r.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gminny zakład Usługowy w Brzeźnicy , ul. Rynek 5, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

 w kryterium

Cena ofert

Liczba pkt

w kryterium

              Okres rękojmi

Suma punktów

uzyskanych

przez ofertę we

wszystkich kryteriach

1.      

Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

ul. Podlesie 3

32-641 Przeciszów

46,37 pkt.

40,00 pkt.

86,37 pkt.

2.      

Ino-Kop Ściera Rafał,

Świnna Poręba 41

 34-106 Mucharz

48,86 pkt.

40,00 pkt.

88,86 pkt

3.      

EKOINSTAL Sp. Z O.O.

Ul. Przemysłowa 8

34-200 Sucha Beskidzka

30,57 pkt.

40,00 pkt.

70,57 pkt.

4.      

 P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp.j.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

37,79 pkt.

40,00 pkt.

77,79 pkt.

5.      

 Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, Roczyny, ul. Szkolna 37,

34-120 Andrychów

53,14 pkt.

40,00 pkt.

93,14 pkt.

6.      

GEM PIOTR MOMOT

ul. Podwale 49

34-114 Chrząstowice

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100 pkt.

7.      

HYDROWIT Władysław Witek

ul. Zadziele 182

34-114 Tłuczań

54,50 pkt.

40,00 pkt.

94,50 pkt.

8.      

Sztos Konrad Tuszewski

ul Leśna 42

34-114 Brzeźnica

41,45 pkt.

40,00 pkt.

81,45 pkt.

9.      

P.H.U. ZBis Zbigniew Grabowski

 Gołuchowice 104;

32- 052Radziszow

40,38 pkt.

28,57 pkt.

68,95 pkt.

 

  

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy GEM PIOTR MOMOT, ul. Podwale 49, 34-114 Chrząstowice z całkowitą ceną brutto 500 000,01 oraz 84 –miesięcznym okresem gwarancji.

 

 

Uzasadnienie wyboru

Uzasadnienie faktyczne: w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na podstawie zastosowanych kryteriów wyboru, oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą liczbę punktów. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

  Wojciech Spisak

Otrzymują:

1.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. https://www.gzu.brzeznica.eu

11.https://ezamowienia.gov.pl/

12. a/a


 

Brzeźnica, dnia 08.01.2024 r.

 

Zamawiający:

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy

ul. Rynek 5

34-114 Brzeźnica  

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”.

 

Dokument >> pobierz


Brzeźnica, dnia 12.04.2023 r.

Zamawiający:

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy ul. Rynek 5

34-114 Brzeźnica

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej” – znak GZU.1

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Numer ofert

Wykonawca

Cena

Okres
rękojmi

1

Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch ul. Podlesie 3

32-641 Przeciszów

647.000,00

84 miesiące

2

 

Ino-Kop Ściera Rafał, Świnna Poręba 41 34-106 Mucharz

 

613.954,02

84 miesiące

3

 

EKOINSTAL Sp. Z O.O. Ul. Przemysłowa 8

34-200 Sucha Beskidzka

 

981 321,90

84 miesiące

4

 

P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp.j. ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

 

793.931,00

84 miesiące

5

 

Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

 

564 528,08

84 miesiące

6

 

GEM PIOTR MOMOT ul. Podwale 49

34-114 Chrząstowice

 

500 000,01

84 miesiące

7

 

HYDROWIT Władysław Witek ul. Zadziele 182 34-114 Tłuczań

 

550.424,35

84 miesiące

8

 

Sztos Konrad Tuszewski ul Leśna 42

34-114 Brzeźnica

 

723 768,90

84 miesiące

9

 

P.H.U. ZBis Zbigniew Grabowski Gołuchowice 104; 32- 052Radziszow

 

743 030,70

60 miesięcy

 

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 

 


GZU.1   Brzeźnica, dnia 11.04.2023 r.

                                                                                  

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej” ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 2023/BZP 00152623/01 z dnia  27.03.2023r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, ul. Rynek 2, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. GZU.1 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od  ul. Pałacowej do Wadowickiej” kwotę 800 000,00 zł  brutto.

 

                                                                                                            

Dyrektor 

Gminnego Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 

 


GZU.1 Brzeźnica, 11.04.2023r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień

publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny, którego przedmiotem jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”

Zamawiający, Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy informuje, iż do w/w postępowania

zostało złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone

odpowiedzi:

 

1. Jeżeli grunt rodzimy będzie się nadawał do wykorzystania na podsypki, zasypki i zasypanie

wykopu, to będziemy go mogli wykorzystać i zmniejszyć tym samym ilość gruntu odwożonego?


odp. 1

Jakość materiału na podsypki, zasypki i zasypywanie wykopu dopuszczona do stosowania została

określona w Projekcie Budowlanym, STWiORB oraz w przedmiarach robót załączonych do

niniejszego postępowania.

 

2. Jeżeli właściciele działek drogowych wyrażą zgodę na wykonanie kanalizacji rozkopem

zamiast przewiertem, to zamawiający dopuści takie rozwiązanie?


odp. 2

Przejście siecią KS pod drogą powiatową ul. Wadowicka musi zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Przejście pod drogą wewnętrzną należy wykonać zgodnie w dokumentacją projektową.

W przypadku propozycji zamiany musi zostać uzyskana pisemna zgoda Głównego Projektanta oraz

Inspektora Nadzoru.

 

3. Czy zamawiający dopuści zmiany materiałów, jeżeli ich zastosowanie nie wpłynie na

pogorszenie parametrów sieci kanalizacyjnej?


odp. 3

Niniejszą sieć KS należy wykonać zgodnie w dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie

materiałów równoważnych po uzyskaniu pisemnej zgody Głównego Projektanta oraz Inspektora

Nadzoru.

 

Wprowadzone odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ.

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostały opublikowane

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl oraz https://www.gzu.brzeznica.eu/index.php/przetargi-i-ogloszenia, na której zamieszczona jest SWZ.

 

 

 

Dyrektor

Gminny Zakładu Usługowego

w Brzeźnicy

Wojciech Spisak

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka, od ul. Pałacowej do Wadowickiej”.

 

Załączniki do pobrania : 

1. Treść Ogłoszenia >> pobierz

2. Załączniki oraz SWZ >> pobierz

 

 

 

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023r.

<< POBIERZ >>