INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUGOWYM W BRZEŹNICY

 

 

               W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

 

I. Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibąprzy ulicy Rynek 5, 34-114 Brzeźnica.

tel. (33) 879 20 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres WWW: www.gzu.brzeznica.eu

 II. Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Szlęk, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Brzeźnica powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20  grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy uchwalonym uchwałą Nr XXIV/141/93 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 lutego 1993 r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Brzeźnica Nr: XIV/98/2000 z dnia 24 lutego 2000 r., VI/45/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., XVII/104/2004 z dnia 27 października 2004 r., XXX/187/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. oraz XXXVI/310/2010 z dnia 10 września 2010 r..

podstawa przetwarzania danych wynikająca z rodo:

 

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 V. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do wycofania zgody.

 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.