„GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWY w Brzeźnicy”

Stan prawny na dzień 13 luty 2006 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zakład budżetowy pod nazwą Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy zwanym w dalszej części statutu Zakładem Budżetowym jest jednostką organizacyjną gminy Brzeźnica, utworzoną przez Radę Gminy w Brzeźnicy Uchwałą Nr XXIV/141/93 z dnia 27 lutego 1993 roku.

2. Zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, jak również stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

  1. Plan finansowy Zakładu Budżetowego zatwierdza Wójt Gminy.

§ 2

Siedzibą Zakładu Budżetowego jest miejscowość Brzeźnica.

§ 3

Zakład Budżetowy nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

1. Zakład Budżetowy swoją działalnością obejmuje obszar gminy Brzeźnica.

2. Zakład Budżetowy może świadczyć usługi na terenie całego kraju.

§ 5

Przedmiotem działalności Zakładu Budżetowego jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności:

1. Produkcja i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków.

2. Budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwanie bieżących awarii na sieci.

3. Zadania z zakresu budownictwa drogowego, w tym remonty dróg, placów i chodników.

4. Świadczenie usług transportowo – sprzętowych.

5. Wykonywanie robót budowlanych i remontowo – budowlanych w zakresie utrzymania obiektów i budynków komunalnych.

6. Budowa, remonty i konserwacja gminnych obiektów budownictwa wodnego.

7. Organizacja w imieniu Wójta Gminy robót publicznych prac interwencyjnych dla bezrobotnych wynikających z ustawy z 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

8. Wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Wójta i Radę Gminy.1

9. Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy.2

10. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy.3

Rozdział II

ORGANIZACJA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zakładem Budżetowym kieruje dyrektor, którego zastępuje podległy mu kierownik w przypadku nieobecności dyrektora. Na zastępującego przechodzą prawa i obowiązki, jak również odpowiedzialność wynikająca z zakresu czynności.

§ 6

Zakład Budżetowy prowadzi działalność gospodarczą określoną w § 5 niniejszego statutu.

§ 7

Zakład Budżetowy może być Reorganizowany, przekształcany lub likwidowany przez Radę Gminy Brzeźnica na wniosek Zarządu.

§ 8

Dyrektor Zakładu Budżetowego opracuje regulamin organizacyjny wewnętrzny zakładu

i przedłoży go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 9

Czas pracy Zakładu Budżetowego ustala Wójt Gminy Brzeźnica na wniosek Dyrektora zakładu.

Czas pracy Zakładu Budżetowego może być zmieniany w zależności od potrzeb środowiska.

§ 10

W swej działalności zakład kieruje się zasadami prawidłowej gospodarki w myśl obowiązujących aktualnie przepisów jak załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 11

Nadzór nad działalnością Zakładu Budżetowego prowadzony jest przez Radę Gminy i Wójta Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Rada Gminy, conajmniej dwa razy w roku dokonuje oceny działalności zakładu.

Rozdział III

PRACOWNICY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

§ 13

1. W Zakładzie Budżetowym zatrudnieni są pracownicy administracyjni, robotnicy, dozór, obsługa.

2. Liczbę pracowników Zakładu Budżetowego ustala Wójt Gminy na wniosek dyrektora stosownie do potrzeb.

3. Właściwym do nawiązania stosunków pracy z pracownikami Zakładu Budżetowego są:

a) Wójt Gminy – z dyrektorem Zakładu Budżetowego na podstawie umowy o pracę.

b) Dyrektor Zakładu Budżetowego – z pozostałymi pracownikami zakładu.

§ 14

1. Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Wójt Gminy.

2. Wynagrodzenie dla pozostałych pracowników ustala dyrektor zakładu.4

§ 15

1. Główny księgowy zakładu podlega bezpośrednio dyrektorowi zakładu.

2. Objęcie stanowiska głównego księgowego następuje protokolarnie.

Rozdział IV

MIENIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

§ 16

Dyrektor zakładu odpowiada za stan i bezpieczeństwo przekazanego mienia na podstawie stosownych dokumentów.

§ 17

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zakładu Budżetowego określają przepisy dotyczące zakładów budżetowych.

§ 18

Ceny usług świadczonych przez zakład ustala Wójt Gminy, na podstawie uprawnień przekazanych przez Radę Gminy w Brzeźnicy za wyjątkiem cen:

- wody (ustala Rada Gminy)

- ścieków (ustala Rada Gminy)

§ 19

Koszty prowadzonej działalności pokrywa Zakład Budżetowy z dochodów własnych.

W przypadku ustalonych przez Radę Gminy cen na usługi niepokrywające kosztów własnych – Zakład Budżetowy korzysta z dotacji Urzędu Gminy.

Rozdział V

PRZEPISY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. W ramach nadzoru nad działalnością Zakładu Budżetowego Rada Gminy i Wójt Gminy przeprowadzają w zakładzie okresowe kontrole.

2. Do przeprowadzania kontroli w zakładzie uprawnione są także określone przepisami prawa instytucje państwowe.

§ 21

W zakładzie mogą działać organizacje związkowe i przedstawicielstwa pracownicze, których działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22

Zakład Budżetowy prowadzi własne archiwum zakładowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy i inne obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa.

§ 24

Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały o zmianie statutu w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

§ 25

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1. Uchwała Nr XXIV/141/93 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 lutego 1993 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Gminny zakład Usługowy w Brzeźnicy

2. Uchwała Nr XIV/98/00 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

3. Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

4. Uchwała Nr XVII/104/2004 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

5. Uchwała Nr XXX/187/2006 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie zmian statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

6. Uchwała Nr XXXVI/310/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy