ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowa-dzania ścieków realizowane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Brzeźnica, zwane dalej Przedsiębiorstwem, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz jego odbiorców.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca, 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca usług – zgodnie z, art. 2 pkt 3 ustawy każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – zgodnie z, art. 2 pkt 4 ustawy, rozumiemy przedsiębiorcę w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,

4) umowa – zgodnie z art. 6 ustawy jest to pisemne porozumienie dwóch lub więcej stron,ustalające wzajemne prawa i obowiązki,

5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

6) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociąg-gowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

7) dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

8) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wodyi odprowadzania ścieków,

9) przyłącze kanalizacyjne – zgodnie z, art. 2 pkt 5 ustawy, odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej bra-ku do granicy nieruchomości gruntowej,

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 3

Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 4

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a szczególności:

1)dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymogami określonymi przez ministra zdrowia, w sposób ciągły i nie-zawodny,

2)zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

3)odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4)określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5)zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

6)dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kana-lizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń po-wstałych z winy odbiorcy,

7)dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

8)instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

9)ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

§ 5

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

1)wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2)użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3)zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

4)użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5)informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

6)umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

7)zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodo-mierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, uszkodzeniu innych zainstalowanych na wodomierzu zabezpieczeń,

8)informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

9)powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci

10)udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKIZAWIERANIA

I ROZWIAZYWANIA UMÓW

§ 6

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 7

1.Przedsiębiorstwo zawiera umowę na piśmie z przyszłym odbiorcą, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2.Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 8

1.Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2.W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1.Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

a)określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem

b)oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

5. Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami jeżeli są spełnione następujące warunki:

  • wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obo-wiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsię-biorstwem,
  • możliwy jest odczyt wodomierzy,
  • wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzam głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co powinien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
  • uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

§ 10

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 11

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stronza uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stronza uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

§ 12

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 13

Umowa, o której mowa w § 7 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

  • ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
  • sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń,
  • praw i obowiązków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY

I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 14

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 15

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych,ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównegosumąodczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 16

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

§ 17

1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilośćbezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

2. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach.

§ 18

1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutkiniedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 19

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 20

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 21

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kana-lizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 22

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kana-lizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usługrównież jakości odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

4) termin ważności warunków przyłączenia.

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

§ 24

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania doku-mentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§ 25

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może omówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 26.

§ 26

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

ROZDZIAŁ VII

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§ 27

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 28

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 29

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w lit. a.

§ 30

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 31

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 32

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gmina, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 33

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 34

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.